Strona główna

Ostatni już tom z serii "Henryk Sienkiewicz-Nowe odczytania" zatytułowany "Henryk Sienkiewicz. Język - Semantyka" pod redakcją prof. Małgorzaty Pietrzak i prof. Agaty Zalewskiej łączy głównie prace literaturoznawcze i językoznawcze. Szerokie ujęcie tematów, różne dziedziny i nurty naukowe pokazuje szczególny fenomen jakim w kulturze polskiej są stale popularne teksty Henryka Sienkiewicza, udowadniając, że mimo wielości opracowań naukowych, istnieją jeszcze w twórczości Sienkiewicza obszary warte odkrycia i zbadania.


Tom 8 serii "Henryk Sienkiewicz- Nowe odczytania" pod redakcją prof. Doroty Samborskiej-Kukuć i prof. Tomasza Sobieraja to zbiorowa monografia poświęcona obecności Noblisty w literaturze i krytyce literackiej. Pozycja ta obfituje w nowe propozycje interpretacji głosów krytyki literackiej o pisarzu, stosunku jaki mieli do niego krytycy jemu współcześni i kolejne pokolenia. Swoim zasięgiem badawczym wyróżnia się pionierskimi odczytaniami, jak obecność twórczości Sienkiewicza w najnowszej literaturze fantasy czy w świecie innych mediów, wytyczając tym samym nowe drogi badawcze.


Książka "Wokół Sienkiewicza. Listy-Biografie-Ekranizacje" Aleksandry Chomiuk dotyczy tego, co – jak ujmuje tytuł – sytuuje się "wokół Sienkiewicza": wybranej grupy listów, poświęconych mu biograficznych opowieści oraz ekranizacji. Pierwszy obszar badań obejmuje epistolografię od najstarszego zachowanego jej zbioru adresowanego do kolegi ze szkolnej ławy, po prywatną i publicystyczną korespondencję z lat 1876-1879. Wiedza o Sienkiewiczu to również jego biografie. Sporą ich częścią są broszurowe wypowiedzi „ku czci” związane ze śmiercią i warszawskim pogrzebem twórcy. Kolejne opowieści, inspirowane głównie naukowymi i edytorskimi działaniami Juliana Krzyżanowskiego, można określić mianem biografistyki dokumentacyjnej, tzn. takiej, w której wyraziście manifestowana podstawa dokumentarna ma gwarantować referencyjność przekazu. Wreszcie odrębną grupę badanych tu tekstów stanowią powstałe w dwu ostatnich dekadach prace literaturoznawcze podporządkowujące Sienkiewiczowską beletrystykę i epistolografię interpretacji estetycznej, psychoanalitycznej oraz ideologicznej. Ostatni nurt tematyczny książki to filmowe ekranizacje ‒ podstawowe medium, za pomocą którego twórczość pisarza dociera obecnie do rzesz odbiorców. Wybrane filmy zostają ukazane w ich potrójnym uwikłaniu: w utrwalone dzięki adaptowanym powieściom określone przekonania dotyczące przeszłości, w realizowaną w danym momencie oficjalną politykę historyczną, wreszcie w strategie adaptacyjne twórców.


Kolejną pozycją, jaka ukazała się ramach grantu to książka dr Adrianny Adamek-Świechowskiej "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Od intencji do tekstu. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Columbinum. Książka skupia się na przebiegu organizowania się semantyki Quo vadis. Dowodzi, że jest to tekst o przemianie, o przekształcaniu się duchowości przy uwzględnieniu zależności, istniejących pomiędzy określonym momentem historycznym a interpretacją przedstawionych wydarzeń. Powstaje więc mit pierwotnego chrystianizmu, a utwór cechuje koncentracja na idei miłości bliźniego. Ze względu na tę właściwość wyznaczyć można temu dziełu szczególną pozycję w dorobku pisarza, decydującego się na przyjęcie odpowiedzialnej roli autorytetu moralnego przede wszystkim, ale nie tylko w kulturze polskiej.


Książka Twórczość Sienkiewicza a korespondencja sztuk to tom podsumowujący konferencję, która odbyła się w ramach grantu w kwietniu 2016 roku. Jest to zbiór znakomitych referatów wygłoszonych na temat związku Noblisty z malarstwem, muzyką czy filmem. Jego twórczość daje szerokie pole do wspaniałego przenikania się różnych dziedzin sztuki, a także jest inspiracją dla twórców nie tylko w kraju, jak i zagranicą.


Książka prof. Jolanty Sztachelskiej Mity sienkiewiczowskie i inne studia tylko o nim to zupełnie inna publikacja niż dotychczasowe. To indywidualna książka, która odkrywa przed czytelnikiem "mity" jakie Sienkiewicz tworzył sam o sobie, czy w swojej przestrzeni osobistej. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa DiG


Nakładem Wydawnictwa Collegium Columbinum ukazały się dwie książki badaczek związanych z grantem. Książka prof. Doroty Samborskiej-Kukuć "Henryk Sienkiewicz. Pryzmaty czytania" oraz dr hab. Barbary Szargot "Io dnazo l' amore! Studia o włoskich librettach operowych, będących scenicznymi adaptacjami dzieł Henryka Sienkiewicza".
Te dwie indywidualne prace wnoszą wiele ciekawych tropów badawczych na polu sienkiewiczologii.


W ramach grantu ukazały się dwie nowe pozycję: kolejna część serii "Sienkiewicz-nowe odczytania", która jest pokłosiem sympozjum w Woli Okrzejskiej. Jak pisze Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz (redaktor tomu), "Zgromadzone artykuły przynoszą ciekawe i nowe pomysły interpretacyjne, autorzy książki wydobywają też mało znane aspekty życia i twórczości pisarza, co w niebagatelny sposób poszerza spektrum patrzenia na autora  Trylogii i wytycza nowe szlaki do dalszych badań."

Tom Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza pod redakcją Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz i Zdzisławy Mokranowskiej jest już 5 tomem w serii.


Uwadze polecamy także pracę dr Agnieszki Kuniczuk-Trzcinowicz, Czytane pod skreśleniemnową pracę na polu badań rękopisów Henryka Sienkiewicza. Autorka bada dostępne rękopisy małych form literackich takich jak, Niewola tatarska, analizując kolejne fazy tekstu bada proces myślowy autora.


Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej, to tytuł konferencji, która w daniach 19-22 kwietnia 2017 roku zgromadziła Wykonawców grantu oraz zaproszonych gości. W pięknie położonym Ustroniu debatowano zarówno o krytyce, jaka toczyła się wokół dzieł autora Trylogii, oddziaływaniu jakie jego twórczość wywarła na współczesnych mu twórców, jak i z pokoleń późniejszych.

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


„Nie ma chyba w literaturze polskiej bardziej apolitycznego pisarza politycznego niż Henryk Sienkiewicz. […]”

Ukazał się kolejny, czwarty już, tom serii „Sienkiewicz – nowe odczytania”. Najnowszy zatytułowany „Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny” to kolejna monografia zbiorowa w ramach grantu.

Obecna została wydana pod redakcją Macieja Glogera i Ryszarda Koziołka.


W dniach 22-23 kwietnia w Ośrodku "Orle Gniazdo" w Hucisku odbyła się kolejna konferencja w ramach grantu, pt. Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. Organizatorami konferencji byli Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uroczystego otwarcia obrad dokonali prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki oraz dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska.

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


Ukazał się kolejny tom serii "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania". Tom"Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum" wraz z zapisem dyskusji jest pokłosiem konferencji, która odbyła się w ramach grantu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Konferencja pod tym samym tytułem odbyła się w kwietniu 2014 roku.

Cała seria jest do nabycia w Wydawnictwie DiG  http://www.dig.pl/index.php?s=wyniki&rodz=8&id=33


Sympozjum "Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza", zgromadziło w dniach 22-23 września 2015 r. po raz kolejny wykonawców grantu oraz zaprzyjaźnionych "sienkiewiczologów". Spotkanie odbyło się na ojczystej ziemi Noblisty, ziemi łukowskiej. Szczególny wymiar miało odwiedzenie miejsca urodzenia Pisarza, Woli Okrzejskiej, a tam Muzeum Henryka Sienkiewicza oraz grobu Jego Matki w Okrzei. 

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


Są już dwie pierwsze części serii "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania". Nakładem Wydawnictwa DiG ukazały się: "Sześć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie" oraz "Sienkiewicz z innej strony" pod redakcją Jerzego Axera i Tadeusza Bujnickiego.


Konferencja "Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny"

W daniach 15-17 kwietnia 2015 w ramach grantu odbyła się konferencja pt."Sienkiewicz polityczny. Sienkiewicz ideologiczny". Zgromadziła ona wielu wybitnych krajowych znawców tematyki sienkiewiczowskiej oraz szeroką publiczność nie tylko z warszawskich ośrodków akademickich. Efektem tej konferencji będzie tom zbiorowy, który wpisze się w serię "Henryk Sienkiewicz. Nowe odczytania".

Więcej informacji w zakładce "Konferencje i spotkania"


W przeciągu ostatniego półrocza odbyło się kilka spotkań w ramach Grantu. 3 czerwca 2014 r. swój referat pt. „Sienkiewicz nasz codzienny” przedstawił prof. Tadeusz Bujnicki, rozpoczynając dyskusję o współczesnej recepcji Sienkiewicza. Spotkanie 17 października 2014 r. było natomiast spotkaniem roboczym, w czasie którego dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz omawiała pracę zespołu edytorskiego, który rozpoczął pracę pod auspicjami grantowymi. Wiele cennych uwag przekazała prof. Maria Bokszczanin. Natomiast ożywioną dyskusję podczas spotkania 21 listopada 2014 r.wywołał referat mgra Grzegorza Marchwińskiego (SWPS), zatytułowany „Henryk Sienkiewicz wybiera rolę. Przełom lat 1870-1880 w perspektywie społeczno-kulturowej”.


W przeciągu ostatniego półrocza odbyło się kilka spotkań w ramach Grantu. 3 czerwca 2014 r. swój referat pt. „Sienkiewicz nasz codzienny” przedstawił prof. Tadeusz Bujnicki, rozpoczynając dyskusję o współczesnej recepcji Sienkiewicza. Spotkanie 17 października 2014 r. było natomiast spotkaniem roboczym, w czasie którego dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz omawiała pracę zespołu edytorskiego, który rozpoczął pracę pod auspicjami grantowymi. Wiele cennych uwag przekazała prof. Maria Bokszczanin. Natomiast ożywioną dyskusję podczas spotkania 21 listopada 2014 r.wywołał referat mgra Grzegorza Marchwińskiego (SWPS), zatytułowany „Henryk Sienkiewicz wybiera rolę. Przełom lat 1870-1880 w perspektywie społeczno-kulturowej”.