Barbara Szargot, dr hab.

Tytuł doktora habilitowanego uzyskała w 2014 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Jest członkiem Sądu Koleżeńskiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz sekretarzem jego Piotrkowskiego Oddziału. Jest także zastępcą członka Zarządu Głównego w Towarzystwie im. Henryka Sienkiewicza. Od roku 2001 przynależy także do  Komisji Historycznoliterackiej PAN w Katowicach.

Zainteresowania badawcze zogniskowane głównie wokół prozy drugiej połowy XIX wieku, ale także literatury współczesnej i edytorstwa.


Wybrana bibliografia:

- Publikacje zwarte:

 Amor sacer, amor profanus. Wątki miłosne w powieściach Marii Rodziewiczówny. Piotrków Trybunalski 2009.

 Pozytywista i prawda. Wokół „Tragikomedii prawdy” Aleksandra Świętochowskiego, Katowice 2005.

 Jeżycjada a sprawa polska. O powieściach Małgorzaty Musierowicz (wspólnie z M. Szargotem), Katowice 2011.

Wiek klęski. Studia o „Rodzinie Połanieckich” Henryka Sienkiewicza, Piotrków Trybunalski 2013.

- Edycje:

    - J. I Kraszewski, P. Jankowski, Powieść składana; J. B. Dziekoński, J, A. Miniszewski,Powieść zlepiana,  wstęp i opracowanie wspólnie z M. Szargotem, Katowice 2004.

-  Maria z Szetkiewiczów Sienkiewiczowa, Listy, wstęp i opracowanie B. Szargot, Piotrków Trybunalski 2012.

Wybrane artykuły:

1.W drodze do niezawisłości. Wokół Generała Barcza Juliusza Kadena-Bandrowskiego iRomansu Teresy Hennert Zofii Nałkowskiej. W: Człowiek w drodze. t. 1 Droga w świecie literackim, pod red L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2000, s. 105-114.

2.  Awers i rewers. Dwa  odczytania Między ustami a brzegiem pucharu... Marii Rodziewiczówny. "Pamiętnik Literacki" 2000, nr 2.

3. Jak „śpiewa kosiarz na polu”?  „Kresy” 1/2002 [o powieściach Marii Rodziewiczówny]

4.Dom wariatów w spokojnym Krakowie. Wokół „Szpitala wariatów” Michała Bałuckiego W: Świat Michała Bałuckiego, pod red. T. Budrewicza, Kraków 2002.

5.  Śmierć i dziewczyna. O powieści „Dwie królowe” J. I. Kraszewskiego „Postscriptum” 4/2002.

6. Agaj-Han Tuhaj-bejowicz W: Wydalony z Parnasu. Księga poświęcona pamięci Zygmunta Krasińskiego pod red. J. Świdzińskiego, Poznań 2003.

7. Antybaśnie Bolesława Leśmiana (Kopciuszek, W pałacu królewny śpiącej) - wspólnie z M. Szargotem W: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje, pod red. A. Węgrzyniak i T. Stępnia, Katowice 2003.

8.Anusia patrzy na śmierć W: Z problemów prozy. Powieść inicjacyjna, pod red. W. Gutowskiego i E. Owczarz, Toruń 2003. [o Na polu chwały H. Sienkiewicza]

9. Legenda przeciw legendzie. O „Dwóch królowych” Kraszewskiego. W: Od Oświecenia ku romantyzmowi i dalej, pod red. M. Piechoty i J. Ryby, Katowice 2004.

10. Anioł „wideńskiej okazyi”. Wokół bohaterów „Na polu chwały” W: Sienkiewicz wobec Europy pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej, Z. Mokranowskiej i E. Kosowskiej, Lublin 2004.

11. Ofiarowania. O dedykacjach Józefa Czechowicza zawartych w wydaniach książkowych W: Dedykacje w książce dawnej i współczesnej, pod red. R. Ocieczek i A. Sitkowej, Katowice 2006, s. 146 –153.

12.Śmierć dynastii. O „Królu chłopów” Józefa Ignacego Kraszewskiego W: Apokalipsa. Symbolika – Tradycja – Egzegeza, pod red. K. Korotkicha i J. Ławskiego, t. 2, Białystok 2007, s. 311- 320.

13.Staropolskie biesiadowanie w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza W: Od Oświecenia ku romantyzmowi i dalej, część 4, pod red. M. Piechoty i J. Ryby, Katowice 2012, s. 151-169.

14.  Motywy oniryczne w „Rodzinie Połanieckich” „Wiek XIX” 2013.

15. Romantyczne heroiny średniowiecznego romansu W: Kraszewski i wiek XIX, pod re. J. Ławskiego, t. 2, Białystok 2014.     .


Kontakt: bszargot@op.pl