Henryk Sienkiewicz w szkołach, muzeach, bibliotekach

W ramach projektu badawczego „Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku” (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) przy współudziale Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zostaje zorganizowana Ogólnopolska Konferencja Naukowa:

HENRYK SIENKIEWICZ W SZKOLE, BIBLIOTECE I MUZEUM.

Kraków, 10-11 kwietnia 2014 r.

Zadaniem badawczym rozpatrywanym na konferencji będzie przede wszystkim charakter recepcji Sienkiewiczowskiej twórczości w wymienionych w tytule instytucjach. Zadaniem podstawowym badań w przedstawionym poniżej zakresie będzie recepcja pisarza i jego dzieł na przestrzeni XX wieku oraz jej zmiany, motywacje i uzależnienia. Przedmiotem analiz może być także charakter wpływów i presji zewnętrznych na zakres społecznego odbioru twórczości Sienkiewicza oraz form legendy i antylegendy autora „Trylogii”.

Zakres problemowy konferencji obejmuje:

Szkoły:
• Sposób ujmowania biografii i pisarstwa Sienkiewicza w programach szkolnych.
• Zakres i sposoby szkolnej lektury dzieł pisarza.
• Formy nauczania; nauczyciel i uczeń wobec pisarza i jego twórczości.
• Sienkiewicz w podręcznikach i innych pomocach naukowych (w tym w „brykach” i popularnych streszczeniach).
• Uniwersytecki status Sienkiewicza i wpływ na szkołę.
• Stereotypy szkolne interpretacji utworów Sienkiewicza.
• Szkolne formy czczenia Sienkiewicza (akademie, jubileusze, nazwy szkół. itp.).

Biblioteki:
• Sienkiewicz w bibliotekach szkolnych.
• Sienkiewicz w bibliotekach publicznych.
• Sienkiewicz w bibliotekach naukowych.
• Czytelnictwo i jego charakter. Różne aspekty czytania Sienkiewicza.
• Biblioteki i formy propagowania twórczości Sienkiewicza.
• Wystawy, odczyty, spotkania z autorami książek i prac o Sienkiewiczu.

Muzea
• Sienkiewicz w zbiorach muzealnych, rodzaj eksponatów.
• Archiwalia Sienkiewiczowskie.
• Sposoby udostępniania zbiorów Sienkiewiczowskich.
• Ekspozycje i wystawy.
• Muzea poświęcone Sienkiewiczowi ich struktura i spełniane funkcje
(Oblęgorek, Poznań, Wola Okrzejska).